Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

РЕВИЗИЈА НА РЕГУЛАРНОСТ

ИЗВРШЕНИ РЕВИЗИИ СПОРЕД ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЗР ЗА 2018 ГОДИНА
 
Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија (ФЗО)

(6256 KB), 12.10.2018, ДЗР

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија (ПИОМ)

(10488 KB), 12.10.2018, ДЗР

Управен суд - Сметка на основен буџет (603)

(2792 KB), 12.10.2018, ДЗР

Судска власт - Сметка на основен буџет (603)

(2332 KB), 12.10.2018, ДЗР

Судска власт - Сметка на основен буџет (637)

(1987 KB), 12.10.2018, ДЗР

Судска власт - Усогласеност на буџетот

(5045 KB), 12.10.2018, ДЗР

Државен универзитет Тетово - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (788-25)

(2864 KB), 12.10.2018, ДЗР

Државен универзитет Тетово - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (788-10)

(3972 KB), 12.10.2018, ДЗР

Државен универзитет Тетово - Сметка на основен буџет (630)

(5011 KB), 12.10.2018, ДЗР

ЕЛС Свети Николе - Сметка на расходи на буџет на дотации (937)

(1172 KB), 12.10.2018, ДЗР

ЕЛС Свети Николе - Сметка на приходи на буџет на дотации (930)

(1288 KB), 12.10.2018, ДЗР

ЕЛС Свети Николе - Сметка на основен буџет (637)

(5782 KB), 12.10.2018, ДЗР

ЕЛС Свети Николе - Сметка на основен буџет (630)

(6236 KB), 12.10.2018, ДЗР

ЕЛС Охрид - Сметка на расход на буџет на дотации (937)

(1314 KB), 12.10.2018, ДЗР

ЕЛС Охрид - Сметка на приход на буџет на дотации (930)

(1340 KB), 12.10.2018, ДЗР

ЕЛС Охрид - Сметка на основен буџет (637)

(10275 KB), 12.10.2018, ДЗР

ЕЛС Охрид - Сметка на основен буџет (630)

(11713 KB), 12.10.2018, ДЗР

Основен буџет на Република Македонија

(11065 KB), 21.06.2018, ДЗР


ИЗВРШЕНИ РЕВИЗИИ СПОРЕД ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЗР ЗА 2017 ГОДИНА (по датум на објавување)
 
ЈОУ Детска градинка „13 Ноември“ Скопје - Сметка на расходи на буџет на дотации (903)

(2992 KB), 05.06.2018, ДЗР

ЈОУ Детска градинка „13 Ноември“ Скопје - ОДГОВОР НА ДЗР ПО ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТ (сметка 903)

(341 KB), 05.06.2018, ДЗР

ЈОУ Детска градинка „13 Ноември“ Скопје - ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ ПО НАЦРТ-ИЗВЕШТАЈОТ НА ОДР

(90487 KB), 05.06.2018, Детска градинка

ЈОУ Детска градинка „13 Ноември“ Скопје - ОДГОВОР НА ДЗР ПО ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТ (сметка 787)

(1205 KB), 05.06.2018, ДЗР

ЈОУ Детска градинка „13 Ноември“ Скопје - Сметка на самофинансирачки активности (787)

(4017 KB), 05.06.2018, ДЗР

Министерство за правда - Депозитна сметка (696)

(1135 KB), 01.06.2018, ДЗР

Министерство за правда - Сметка на основен буџет (637)

(4776 KB), 01.06.2018, ДЗР

Министерство за правда - Сметка на основен буџет (637) - ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ И ОДГОВОР НА ДЗР

(13999 KB), 01.06.2018, Мин. правда/ДЗР

Министерство за правда - Сметка на основен буџет (631)

(1050 KB), 01.06.2018, ДЗР

Министерство за култура - Сметка на основен буџет (637-10)

(3018 KB), 01.06.2018, ДЗР

Министерство за култура - Забелешки на субјектот по нацрт-извештајот и одговор на ДЗР

(8966 KB), 01.06.2018, Мин.култура/ДЗР

Министерство за култура - Сметка на основен буџет (637-12)

(9407 KB), 01.06.2018, ДЗР

Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка на редовно работење

(4631 KB), 31.05.2018, ДЗР

Коалиција за предвремени парламентарни избори 2016 година предводена од ВМРО-ДПМНЕ

(4004 KB), 31.05.2018, ДЗР

ЕЛС Кавадарци - Сметка на основен буџет (630)

(6716 KB), 30.05.2018, ДЗР

ЕЛС Кавадарци - Сметка на основен буџет (637)

(7503 KB), 30.05.2018, ДЗР

ЕЛС Кавадарци - Сметка на приходи на буџет на дотации (930)

(1495 KB), 30.05.2018, ДЗР

Комисија за хартии од вредност

(7173 KB), 30.05.2018, ДЗР

Утврдување, наплата и користење на надоместоци кои се должни да ги подмируваат операторите на инсталации кои имаат влијание на животната средина

(8491 KB), 03.05.2018, ДЗР

ЈЗУ Институт за јавно здравје - Сметка на средства од ФЗО (737)

(6860 KB), 03.05.2018, ДЗР

ЈЗУ Институт за јавно здравје - Сметка на средства од сопствени приходи (531)

(8631 KB), 03.05.2018, ДЗР

ЈЗУ Институт за јавно здравје - Сметка на средства од донации (487)

(1414 KB), 03.05.2018, ДЗР

ЈЗУ Институт за медицина на трудот - Сметка на средства од ФЗО (737)

(2713 KB), 03.05.2018, ДЗР

ЈЗУ Институт за медицина на трудот - Сметка на средства од сопствени приходи (531)

(2595 KB), 03.05.2018, ДЗР

Економски факултет - Сметка на основен буџет (603)

(2389 KB), 18.04.2018, ДЗР

Економски факултет - Сметка на основен буџет (631)

(4340 KB), 18.04.2018, ДЗР

Економски факултет - Сметка на средства од самофинансирачки активности (788)

(3663 KB), 18.04.2018, ДЗР

ЕЛС Студеничани - Сметка на приход на буџет на дотации (930)

(1087 KB), 18.04.2018, ДЗР

ЕЛС Студеничани - Сметка на основен буџет (630)

(4745 KB), 18.04.2018, ДЗР

ЕЛС Студеничани - Сметка на основен буџет (637)

(7331 KB), 18.04.2018, ДЗР

ЕЛС Карпош - Сметка на приход на буџет на дотации (930)

(1591 KB), 18.04.2018,

ЕЛС Карпош - Сметка на основен буџет (637)

(11999 KB), 18.04.2018, ДЗР

ЕЛС Карпош - Сметка на основен буџет (630)

(5578 KB), 18.04.2018, ДЗР

ЕЛС Центар - Сметка на основен буџет (630)

(4986 KB), 18.04.2018, ДЗР

ЕЛС Центар - Сметка на основен буџет (637)

(6379 KB), 18.04.2018, ДЗР

ЕЛС Центар - Сметка на приход на буџет на дотации (930)

(1370 KB), 18.04.2018, ДЗР

Политичка партија ДПА - Сметка на редовно работење

(3398 KB), 18.04.2018, ДЗР

Политичка партија СДСМ - Сметка на редовно работење

(3381 KB), 18.04.2018, ДЗР

Политичка партија ДУИ - Сметка на редовно работење

(3000 KB), 18.04.2018, ДЗР

Коалиција предводена од СДСМ - Изборна кампања за парламентарни избори 2016 година

(3444 KB), 18.04.2018, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Сметка на средства од ФЗО (737)

(2892 KB), 30.03.2018, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Сметка на сопствени приходи (531)

(2978 KB), 30.03.2018, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Охрид - Сметка на средства од ФЗО (737)

(5132 KB), 30.03.2018, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Охрид - Сметка на сопствени приходи (531)

(4525 KB), 30.03.2018, ДЗР

АД МЕПСО Скопје (извештај)

(6355 KB), 13.03.2018, ДЗР

АД МЕПСО Скопје (забелешки на субјектот и одговор на ДЗР)

(9869 KB), 13.03.2018, МЕПСО-ДЗР


ИЗВРШЕНИ РЕВИЗИИ СПОРЕД ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЗР ЗА 2017 ГОДИНА (објавени по редослед во Годишна програма)
 
Основен буџет на Република Македонија

(8918 KB), 14.08.2017, ДЗР

Управа за јавни приходи - Сметка на основен буџет (631)

(5879 KB), 01.11.2017, ДЗР

Управа за јавни приходи - Сметка на основен буџет (637)

(6569 KB), 01.11.2017, ДЗР

Царинска управа на Македонија - Сметка на самофинансирачки активности (787)

(6309 KB), 01.11.2017, ДЗР

Царинска управа на Македонија - Сметка на основен буџет (631)

(7425 KB), 01.11.2017, ДЗР

Царинска управа на Македонија - Сметка на основен буџет (637)

(9125 KB), 01.11.2017, ДЗР

Министерство за локална самоуправа

(9164 KB), 21.02.2018, ДЗР

Државна изборна комисија (ДИК)

(3735 KB), 21.02.2018, ДЗР

Државен архив на Република Македонија - Сметка на основен буџет (631)

(2254 KB), 04.12.2017, ДЗР

Државен архив на Република Македонија - Сметка на основен буџет (637)

(4955 KB), 04.12.2017, ДЗР

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер

(7384 KB), 04.12.2017, ДЗР

Инспекциски совет

(3125 KB), 02.11.2017, ДЗР

Политичка партија Демократска унија за интеграција (ДУИ) - Изборна кампања за парламентарни избори 2016 година

(3223 KB), 21.02.2018, ДЗР

Коалиција за промени и правда (Трет блок)-Изборна кампања за предвремени парламентарни избори 2016 година

(2967 KB), 31.01.2018, ДЗР

Политичка партија „Движење Беса“ - Изборна кампања за парламентарни избори 2016 година

(3716 KB), 21.02.2018, ДЗР

Коалиција ВМРО за Македонија - Изборна кампања за парламентарни избори 2016 година

(1855 KB), 21.02.2018, ДЗР

Демократска партија на Албанците (ДПА) - Изборна кампања за предвремени парламентарни избори 2016 година

(2158 KB), 21.02.2018, ДЗР

Коалиција алијанса на Албанците (ДРАДП, Унитети, НДП) - Изборна кампања за парламентарни избори 2016 година

(1560 KB), 21.02.2018, ДЗР

Либерална партија на Македонија-Изборна кампања за предвремени парламентарни избори 2016 година

(2211 KB), 31.01.2018, ДЗР

Политичка партија Левица - Изборна кампања за парламентарни избори 2016 година

(1905 KB), 21.02.2018, ДЗР

Партија за демократски просперитет (ПДП) - Изборна кампања за парламентарни избори 2016 година

(2151 KB), 21.02.2018, ДЗР

Институт за сточарство - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (788)

(3379 KB), 20.09.2017, ДЗР

Институт за сточарство - Сметка на основен буџет (603)

(3762 KB), 20.09.2017, ДЗР

Универзитетска клиника за токсикологија - Сметка на средства од Фондот за здравствено осигурување (737)

(4167 KB), 28.12.2017, ДЗР

Универзитетска клиника за токсикологија - Сметка на средства од програмите за здравствена заштита и сопствено учество на осигурени лица (531)

(1999 KB), 28.12.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ Скопје - Сметка на средства од Фондот за здравствено осигурување (737)

(1135 KB), 20.09.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети пантелејмон“ Скопје - Сметка на средства од сопствени приходи(531)

(794 KB), 20.09.2017, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Скопје - Сметка на средства од ФЗО (737)

(4603 KB), 01.11.2017, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Скопје - Сметка на сопствени приходи (531)

(1900 KB), 01.11.2017, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Ресен - Сметка на средства од ФЗО (737)

(2473 KB), 21.02.2018, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Ресен - Сметка на средства од сопствено учество на осигурени лице и други средства од сопствени приходи(531)

(1157 KB), 21.02.2018, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Кочани - Сметка на средства од програмите за здравствено заштита и други средства од сопствени приходи (537)

(2704 KB), 04.12.2017, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Кочани - Сметка на средства од Фондот за здравствено осигурување (737)

(3218 KB), 04.12.2017, ДЗР

ЕЛС Сарај - Сметка на основен буџет (637)

(3536 KB), 31.01.2018, ДЗР

ЕЛС Сарај - Сметка на основен буџет (630)

(2744 KB), 31.01.2018, ДЗР

ЕЛС Сарај - Сметка на приход на буџет на дотации (930)

(971 KB), 31.01.2018, ДЗР

Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ Гевгелија

(5744 KB), 28.12.2017, ДЗР

ЈП Паркови и зеленило Скопје

(10231 KB), 01.11.2017, ДЗР

ЈП Комуналец Кичево

(3801 KB), 04.12.2017, ДЗР

Сојуз на слепи

(9359 KB), 31.01.2018, ДЗР

Сојуз на глуви

(9083 KB), 31.01.2018, ДЗР

Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија - Следење на подмирување на обврските за плаќање на пристигнатите, а неплатени придонеси

(3858 KB), 20.09.2017, ДЗР

АВРМ - Усогласеност на активностите и мерките превземени од корисниците на средствата на посебниот фонд

(4499 KB), 01.11.2017, ДЗР

Фонд за ПИОМ - Ревизија на усогласеност на јавните набавки

(7049 KB), 20.09.2017, ДЗР


ИЗВРШЕНИ РЕВИЗИИ СПОРЕД ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЗР ЗА 2016 ГОДИНА
 
Основен буџет на Република Македонија

(14833 KB), 11.01.2017, ДЗР

Агенција за вработување на Република Македонија - Сметка на буџет на фонд

(11909 KB), 11.01.2017, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Тетово - Средства од ФЗО (737)

(2894 KB), 11.01.2017, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Тетово - Средства од програмите за здравствена заштита и други средства од сопствени приходи (531)

(2070 KB), 11.01.2017, ДЗР

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија

(4155 KB), 11.01.2017, ДЗР

Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија - Сметка на буџет на фондови

(3264 KB), 11.01.2017, ДЗР

Министерство за образование и наука - Сметка на основен буџет (637)

(17238 KB), 11.01.2017, ДЗР

Министерство за образование и наука - Нострификација на дипломи за основно и средно образование (787-36)

(12225 KB), 11.01.2017, ДЗР

Министерство за образование и наука - Средства за отплата на студентски кредити (631-17)

(1186 KB), 11.01.2017, ДЗР

Министерство за образование и наука - Надомест за оштетени учебници (631-36)

(1197 KB), 11.01.2017, ДЗР

Министерство за образование и наука - Полагање стручен испит на приправници (787-60)

(1652 KB), 11.01.2017, ДЗР

Јавно претпријатие за државни патишта во Скопје

(7837 KB), 13.01.2017, ДЗР

Министерство за внатрешни работи

(7306 KB), 12.07.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија Скопје - Сметка на средства од програми за здравствена заштита и други средства (531)

(1786 KB), 11.01.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија Скопје - Сметка на средства од ФЗО (737)

(2728 KB), 11.01.2017, ДЗР

Секретаријат за европски прашања - Сметка на основен буџет (631)

(1005 KB), 11.01.2017, ДЗР

Секретаријат за европски прашања - Сметка на основен буџет (637)

(2723 KB), 11.01.2017, ДЗР

Министерство за информатичко општество и администрација - Сметка на основен буџет (637)

(5922 KB), 17.04.2017, ДЗР

Министерство за информатичко општество и администрација - Сметка на основен буџет средства за проектот „Владина ИТ мрежа“ (631)

(1034 KB), 17.04.2017, ДЗР

Министерство за информатичко општество и администрација - Сметка на буџет на донации проект SERRA-EI (785)

(1375 KB), 17.04.2017, ДЗР

Државен просветен инспекторат - Сметка на основен буџет

(7501 KB), 11.01.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Средства од програмите за здравствена заштита и други средства (531)

(1381 KB), 11.01.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Средства од ФЗО (737)

(1621 KB), 11.01.2017, ДЗР

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија - Сметка на основен буџет (637)

(4946 KB), 17.04.2017, ДЗР

Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ

(3980 KB), 23.05.2017, ДЗР

Политичка партија СДСМ

(3121 KB), 23.05.2017, ДЗР

Политичка партија ДУИ

(3289 KB), 23.05.2017, ДЗР

Политичка партија ДПА

(3365 KB), 23.05.2017, ДЗР

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Филозофски факултет - Сметка на основен буџет (603)

(10465 KB), 23.05.2017, ДЗР

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Филозофски факултет - Сметка на основен буџет (603)

(7032 KB), 23.05.2017,

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Филозофски факултет - Сметка на самофинансирачки активности (788)

(9269 KB), 23.05.2017, ДЗР

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Градежен факултет Скопје - Сметка на основен буџет (603)

(3911 KB), 23.02.2017, ДЗР

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Градежен факултет Скопје - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (788)

(3260 KB), 23.02.2017, ДЗР

Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (788-13)

(6189 KB), 23.02.2017, ДЗР

Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид - Сметка на основен буџет (603)

(8001 KB), 23.02.2017, ДЗР

Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид-Сметка ЕРАЗМУС+Клучна акција1 Мобилност на студенти и наставен кадар (785-46)

(979 KB), 23.02.2017, ДЗР

Основен суд Струмица - Депозитна сметка (696)

(4152 KB), 13.01.2017, ДЗР

Основен суд Струмица - Сметка на основен буџет (603)

(5461 KB), 13.01.2017, ДЗР

Основен суд Струмица - Сметка на основен буџет (631)

(4091 KB), 13.01.2017, ДЗР

Основен суд Охрид - Сметка на основен буџет (603)

(4609 KB), 13.01.2017, ДЗР

Основен суд Охрид - Депозитна сметка (696)

(1890 KB), 13.01.2017, ДЗР

Основен суд Охрид - Сметка на основен буџет (631)

(2218 KB), 13.01.2017, ДЗР

Јавна општинска установа Дом за стари лица Киро Крстевски Платник Прилеп - Сметка на самофинансирачки активности (787)

(2468 KB), 13.01.2017, ДЗР

Јавна општинска установа Дом за стари лица Киро Крстевски Платник Прилеп - Сметка на расходи на буџет на дотации (903

(2214 KB), 13.01.2017, ДЗР

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Сметка на средства од фондот (737)

(1302 KB), 23.02.2017, ДЗР

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Сметка на средства од сопствени приходи (531)

(446 KB), 23.02.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Сметка на средства од ФЗО (737)

(8659 KB), 23.05.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Сметка на програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица (531)

(7695 KB), 26.05.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија Скопје - Сметка на средства од фондот

(1414 KB), 22.03.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија Скопје - Сметка на сопствени приходи (531)

(2361 KB), 22.03.2017, ДЗР

Собрание на Република Македонија - Сметка на буџет на донации (785-40)

(1184 KB), 13.01.2017, дзр

Собрание на Република Македонија - Сметка на основниот буџет (637)

(4918 KB), 13.01.2017, ДЗР

Собрание на Република Македонија - Сметка на основниот буџет (631)

(955 KB), 13.01.2017, ДЗР

ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје

(4445 KB), 22.03.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - Сметка (531)

(10375 KB), 23.05.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - Сметка (737)

(11517 KB), 23.05.2017, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - Сметка за донации

(459 KB), 23.05.2017, ДЗР

ЕЛС Прилеп - Сметка на приходи на буџет на дотации (930)

(953 KB), 23.05.2017, ДЗР

ЕЛС Прилеп - Сметка на расходи на буџет на дотации (937)

(1156 KB), 23.05.2017, ДЗР

ЕЛС Прилеп - Сметка на основен буџет (630)

(2780 KB), 23.05.2017, ДЗР

ЕЛС Прилеп - Сметка на основен буџет (637)

(4952 KB), 23.05.2017, ДЗР

ЕЛС Струмица - Сметка на основен буџет (630)

(5985 KB), 06.06.2017, ДЗР

ЕЛС Струмица - Сметка на основен буџет (637)

(5213 KB), 06.06.2017, ДЗР

ЕЛС Струмица - Сметка на приходи на буџет на дотации (930)

(1123 KB), 06.06.2017, ДЗР

ЕЛС Струмица - Сметка на расходи на буџет на дотации (937)

(1263 KB), 06.06.2017, ДЗР

Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (637)

(14131 KB), 13.01.2017,

Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (631)

(1257 KB), 13.01.2017, ДЗР

Министерство за транспорт и врски - Сметка на буџет на донации (785)

(898 KB), 13.01.2017, ДЗР

ЕЛС Аеродром - Сметка на основен буџет (630)

(5294 KB), 13.01.2017, ДЗР

ЕЛС Аеродром - Сметка на основен буџет (637)

(4208 KB), 13.01.2017, ДЗР

ЕЛС Аеродром - Преодна сметка, Едношалтерски систем (889)

(963 KB), 13.01.2017, ДЗР

ЕЛС Аеродром - Сметка на приходи на буџет на дотации (930)

(1023 KB), 13.01.2017, ДЗР

Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ Скопје

(14570 KB), 13.01.2017, ДЗР

ЈП Улици и патишта Скопје

(3088 KB), 06.06.2017, ДЗР

Јавно претпријатие за јавни паркиралишта - Паркинзи на Општина Центар (ПОЦ)

(8357 KB), 17.04.2017, ДЗР

Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменската сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје

(14059 KB), 22.03.2017, ДЗР

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

(5963 KB), 20.04.2017, ДЗР


ИЗВРШЕНИ РЕВИЗИИ СПОРЕД ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЗР ЗА 2015 ГОДИНА
 
Основен буџет на Република Македонија

(13847 KB), 08.07.2015, ДЗР

Министерство за финансии

(7050 KB), 19.04.2016, ДЗР

Министерство за надворешни работи

(9316 KB), 19.04.2016, ДЗР

Министерство за економија - Сметка на основен буџет (637)

(12302 KB), 29.03.2016, ДЗР

Министерство за економија - Сметка на основен буџет (631)

(1198 KB), 29.03.2016, ДЗР

Министерство за економија - Сметка од самофинансирачки активности (787)

(916 KB), 29.03.2016, ДЗР

Министерство за животна средина и просторно планирање - Сметка на донации (785)

(1666 KB), 18.11.2015, ДЗР

Министерство за животна средина и просторно планирање - Сметка на основен буџет (637)

(7808 KB), 18.11.2015, ДЗР

Министерство за животна средина и просторно планирање - Сметка на основен буџет (631))

(3810 KB), 18.11.2015, ДЗР

Министерство за животна средина и просторно планирање - Сметка од самофинансирачки активности (787))

(2203 KB), 18.11.2015, ДЗР

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

(8566 KB), 23.06.2016, ДЗР

Биро за судски вештачења Скопје

(4807 KB), 30.09.2015, ДЗР

Јавно обвинителство на Република Македонија - Сметка на основен буџет (631)

(880 KB), 31.05.2016, ДЗР

Јавно обвинителство на Република Македонија - Сметка на основен буџет (637)

(2935 KB), 31.05.2016, ДЗР

Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка за редовно работење

(3078 KB), 31.05.2016, ДЗР

Политички партија СДСМ - Сметка на редовно работење

(2776 KB), 31.05.2016, ДЗР

Политичка партија ДУИ - Сметка за редовно работење

(2976 KB), 31.05.2016, ДЗР

Политичка партија ДПА - Сметка за редовно работење

(3202 KB), 31.05.2016, ДЗР

Апелационен суд Скопје - Сметка на основен буџет (603)

(3462 KB), 27.08.2015, ДЗР

Апелационен суд Скопје - Сметка на основен буџет (631)

(1392 KB), 27.08.2015, ДЗР

Апелационен суд Штип - Сметка на основен буџет (603)

(2469 KB), 30.09.2015, ДЗР

Апелационен суд Штип - Сметка на основен буџет (631)

(1423 KB), 30.09.2015, ДЗР

Апелационен суд Битола - Сметка на основен буџет (603)

(4608 KB), 27.08.2015, ДЗР

Апелационен суд Битола - Сметка на основен буџет (631)

(2409 KB), 27.08.2015, ДЗР

Апелационен суд Битола - Депозитна сметка (696)

(1203 KB), 27.08.2015, ДЗР

Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје - Сметка на основен буџет (603)

(7682 KB), 17.05.2016, ДЗР

Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје - Сметка на основен буџет (631)

(5622 KB), 17.05.2016, ДЗР

Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје - Сметка од самофинансирачки активности (788)

(10410 KB), 17.05.2016, ДЗР

Ефикасност и ефективност на системот на финанско управување и контрола и внатрешна ревизија на Унив. за информатички науки „Св. Апостол Павле“ Охрид

(6272 KB), 03.02.2016, ДЗР

ЈНУ Институт за национална историја - Сметка на основен буџет (603)

(4001 KB), 19.04.2016, ДЗР

ЈНУ Институт за национална историја - Сметка на самофинансирачки активности (787)

(3373 KB), 19.04.2016, ДЗР

ЈЗУ Здравствен дом Куманово

(7477 KB), 18.11.2015, ДЗР

ЈЗУ Здравствена станица „Железара“ - Сметка од Фондот за здравствено осигурување (737)

(3166 KB), 30.09.2015, ДЗР

ЈЗУ Здравствена станица „Железара“ - Сметка на сопствени приходи (531)

(1854 KB), 30.09.2015, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство Скопје - Сметка на средства од ФЗО (737)

(7617 KB), 04.01.2016, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство Скопје - Сметка на средства од сопствени приходи (531)

(2469 KB), 04.01.2016, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Сметка за средства од Фондот за здравствено осигурување (737)

(12254 KB), 18.11.2015, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Сметка за сопствени приходи (531)

(10472 KB), 18.11.2015, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Сметка на средства од ФЗО (737)

(4566 KB), 04.01.2016, ДЗР

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Сметка на средства од сопствени приходи (531)

(3371 KB), 04.01.2016, ДЗР

Град Скопје - Сметка на основен буџет (630)

(7208 KB), 27.05.2016, ДЗР

Град Скопје - Сметка на основен буџет (637)

(7686 KB), 27.05.2016, ДЗР

Град Скопје - Сметка на приходи на буџет на дотации (930)

(1250 KB), 27.05.2016, ДЗР

Град Скопје - Сметка на расходи на буџет на дотации (937)

(1169 KB), 27.05.2016, ДЗР

Град Скопје - Сметка на буџет на заеми, Европска банка за обнова и развој-ЕБОР (786)

(981 KB), 27.05.2016, ДЗР

Град Скопје - Сметка на буџет на заеми - катни гаражи (786)

(972 KB), 27.05.2016, ДЗР

Град Скопје - Наменска сметка-култура (789)

(5341 KB), 27.05.2016, ДЗР

Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Кисела вода

(9063 KB), 29.03.2016, ДЗР

Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Бутел

(7049 KB), 27.01.2016, ДЗР

ЕЛС Кочани - Сметка на основен буџет (630)

(6440 KB), 29.03.2016, ДЗР

ЕЛС Кочани - Сметка на основен буџет (637)

(5648 KB), 29.03.2016, ДЗР

ЕЛС Кочани - Сметка на приходи на буџет на дотации (930)

(4613 KB), 29.03.2016, ДЗР

ЕЛС Кочани - Сметка на расходи на буџет на дотации (937)

(1085 KB), 29.03.2016, ДЗР

Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Куманово

(7257 KB), 29.03.2016, ДЗР

Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Чучер Сандево

(6531 KB), 03.02.2016, ДЗР

Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Јавното претпријатие „Македонија пат“ Скопје

(6856 KB), 17.05.2016, ДЗР

ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје

(8724 KB), 30.09.2015, ДЗР

ЈП „Водовод и канализација“ Скопје

(10935 KB), 30.09.2015, ДЗР

Народна банка на Република Македонија

(1668 KB), 31.05.2016, ДЗР

Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје

(2028 KB), 27.08.2015, ДЗР