За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

ЈАВНИ НАБАВКИ

 
Набавка на услуга за одржување на лифтови (оглас број 18/2018)

(124 KB), 21.06.2018, ДЗР

Набавка на услуга за одржување на софтверска и хардверска опрема и на копирни апарати (оглас број 08/2018)

(208 KB), 13.06.2018, ДЗР

Набавка на услуги за одржување на систем за ладење и греење и систем за противпожарна заштита (оглас број 10/2018)

(131 KB), 04.06.2018, ДЗР

Набавка на услуга за одржување на лифтови (оглас број 11/2018)

(125 KB), 04.06.2018, ДЗР

Набавка на услуга за одржување на телефонска централа и телефонска мрежа (оглас број 21/2018)

(256 KB), 21.05.2018, ДЗР

Набавка на услуга за фиксна телефонија и за интернет во деловните простории (оглас број 17)

(713 KB), 16.05.2018, ДЗР

Набавка на артикли за кујна и за хигиена (оглас број 14)

(120 KB), 16.05.2018, ДЗР

Набавка на услуга за сервисирање на лесни моторни возила (оглас број 13/208)

(848 KB), 20.04.2018, ДЗР

Набавка на услуга за обезбедување на деловни простории (оглас број 15/2018)

(272 KB), 18.04.2018, ДЗР

Набавка на гориво за патнички моторни возила (оглас број 16/2018)

(276 KB), 18.04.2018, ДЗР

Набавка на материјали за канцелариско работење и материјали за АОП (оглас број 12/2018)

(133 KB), 18.04.2018, ДЗР

Набавка на услуга за одржување телефонска централа и телефонска мрежа (оглас број 07/2018)

(256 KB), 03.04.2018, ДЗР

Набавка на услуги за осигурување (оглас број 06/2018)

(116 KB), 12.03.2018, ДЗР

Набавка на гориво за патнички моторни возила (оглас број 09/2018)

(272 KB), 09.03.2018, ДЗР

Набавка на услуга за одржување на систем за контрола на пристап и евиденција на работно време (оглас број 05/2018)

(113 KB), 01.03.2018, ДЗР

Набавка на услуга за дизајн, техничка подготовка и изработка на печатен материјал (оглас број 2/2017)

(258 KB), 27.02.2018, ДЗР

Постапка за доделување договор за јавна набавка на услуга за одржување на деловни простории (оглас број 3/2018)

(745 KB), 22.02.2018, ДЗР

Постапка за набавка на услуга обезбедување на деловни простории (оглас број 4/2018)

(288 KB), 22.02.2018, ДЗР


Годишни планови за јавни набавки
 
Годишен план за јавна набавка за 2018 година

(1840 KB), 10.04.2018, ДЗР


Закон за јавни набавки
 
ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

(246 KB), 10.04.2018, ДЗР

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

(49 KB), 10.04.2018, ДЗР